Požiarna ochrana - FO, PO | Dokumentácia

Naša špecializácia

Požiarna ochrana - FO, PO | Dokumentácia

Ponúkame zabezpečenie požiarnej ochrany pre právnické a fyzické osoby vrátene komplexného servisu pre plnenie povinností daných príslušnými legislatívnymi predpismi.

Legislatívne požiadavky

Platná legislatíva upravuje požiadavky v oblasti ochrany a prevencie pred požiarmi. Zo zákona sú tak všetky právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktorí sú vlastníkmi budov, povinní dodržiavať:

 • Zákon o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 • Vyhlášku Ministerstva vnútra SR o požiarnej prevencii č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Zabezpečíme požiarnu ochranu

Ponúkame služby technika požiarnej ochrany, ktorý zabezpečí plnenie všetkých povinností vyplývajúcich z príslušnej legislatívy:

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • určovanie protipožiarnych hliadok právnickej osoby, pracoviska a protipožiarnej asistenčnej hliadky,
 • vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi,
 • vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
 • zabezpečenie kontroly úplnosti a vhodnosti hasiacich prístrojov podľa projektov protipožiarnej bezpečnosti stavby,
 • zastupovanie právnickej osoby pri konaní a kontrolách štátneho požiarneho dozoru,
 • spolupráca pri plnení ostatných povinností zo Zákona č. 314/2002,
 • poskytovanie potrebných informácií a poradenstva v oblasti ochrany pred požiarmi.

Vyhotovíme potrebnú dokumentáciu požiarnej ochrany

Povinnosťou každého vlastníka alebo nájomcu budovy je tiež vyhotoviť zákonom požadovanú dokumentáciu. Základný balík dokumentácie požiarnej ochrany obsahuje:

 • požiarne poplachové smernice,
 • požiarny poriadok,
 • požiarnu knihu,
 • pokyny pre ohlasovňu požiarov,
 • pokyny pre zabezpečenie požiarnej ochrany v mimopracovnom čase,
 • dokumentáciu o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
 • dokumentáciu o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
 • záznamy o vykonanom školení protipožiarnej hliadky a vedúcich.
Kontaktujte nás

Záruka kvality

Certifikáty

Zaujímavé čítanie

Najnovšie články

X

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním.
Viacej o používaní súborov cookies.