Blog

Ako vybaviť stavebné povolenie?

Každý, kto sa rozhodol stavať, sa postupne stretáva s potrebou vybavenia mnohých povolení. Jedným z nich je aj stavebné povolenie. Ako ho vybaviť, aby v tomto procese nenastali zbytočné prieťahy?
Ako vybaviť stavebné povolenie?

Každý, kto sa rozhodol stavať, sa postupne stretáva s potrebou vybavenia mnohých povolení. Jedným z nich je aj stavebné povolenie. Ako ho vybaviť, aby v tomto procese nenastali zbytočné prieťahy?

Obsah žiadosti o stavebné povolenie

Ako každá iná žiadosť o úradné úkony, aj žiadosť o vydanie stavebného povolenia má svoje náležitosti. Pre podanie žiadosti navštívte stavebný úrad podľa miesta realizácie stavby. Budete v nej musieť uviesť nasledovné údaje:

 • kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa), ak sa jedná o manželov je potrebné uviesť mená oboch žiadateľov,
 • druh, účel a miesto stavby,
 • predpokladaný termín zahájenia a ukončenia stavby,
 • parcelné čísla stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv a druh pozemku,
 • parcelné čísla susedných pozemkov a stavieb,
 • identifikačné údaje projektanta,
 • spôsob realizácie (či sa stavba zhotovuje svojpomocne alebo prostredníctvom firmy),
 • základné údaje o stavbe (počet nadzemných podlaží, počet obytných miestností, kam sú situované okná, technické alebo výrobné zariadenia a podobne),
 • identifikačné údaje majiteľov susedných pozemkov a iných účastníkov stavebného konania.

Prílohy k žiadosti o stavebné povolenie

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia priložte súvisiacu dokumentáciu. Práve v nej dochádza k najčastejším nedostatkom pri podávaní žiadosti. Budete potrebovať:

 • projektovú dokumentáciu vypracovanú v súlade s územným plánom obce v dvoch vyhotoveniach,
 • sprievodnú správu s doplňujúcimi informáciami o stavbe,
 • súhrnnú technickú správu,
 • zastavovací plán s vyznačením hranice pozemkov, ochranných pásem a návrhu prípojok,
 • vytyčovacie výkresy,
 • stavebné výkresy stavby (musí byť zrejmý doterajší aj navrhovaný stav),
 • posúdenie stavby statikom,
 • návrh úpravy okolia stavby,
 • snímok z katastrálnej mapy,
 • list vlastníctva pozemku,
 • projekt požiarnej ochrany,
 • projekt vykurovania a jednotlivých prípojok,
 • právoplatné územné rozhodnutie,
 • certifikát o spôsobilosti projektanta,
 • súhlas vodární, energetických spoločností a plynární.
 • pri svojpomocnej výstavbe je potrebné vyhlásenie stavebného dozoru, ktorý bude zabezpečovať dohľad nad odborným vedením stavby.

Ako zabrániť prieťahom

Stavebný úrad je povinný rozhodnúť o žiadosti do 30 dní od jej podania. V niektorých zložitejších prípadoch sa táto lehota predlžuje na 60 dní. Zákonná lehota však často nebýva dodržaná. Dochádza totiž k zbytočným prieťahom, kvôli nedodaniu kompletnej dokumentácie. Dôležitá je preto dôkladná príprava všetkých dokumentov. Mnohé z nich je možné vybaviť v predstihu. Začnite minimálne 30 dní pred plánovaným podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Niektoré inštitúcie majú totiž práve takúto lehotu danú zákonom na vydanie svojho stanoviska.

Poradíme vám

Celý proces, ktorý sprevádza vybavenie stavebného povolenia, je pre množstvo potrebných dokumentov zložitý. V praxi je preto lepšie obrátiť sa na odborníkov, ktorí všetko vybavia za vás. Nebudete sa musieť orientovať vo svete plnom neznámych pojmov a predpisov a stavebné povolenie vybavíte celkom bez starostí.

Zaujímavé čítanie

Najnovšie články

X

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním.
Viacej o používaní súborov cookies.